Odjel za kroatistiku

Ekokritika (između prirode i kulture)

Dva sveska zbornika Ekokritika: između prirode i kulture

 

Zbornik Ekokritika: između prirode i kulture zamišljen je kao antologija radova trećeg vala ekokritike čije začetke pratimo od početka dvadeset i prvog stoljeća. Premda nastaje u akademskim okvirima, potaknuta sviješću o klimatskim promjenama, ekološkim katastrofama i transformacijama prirode i kulture, recentna ekokritika obilježena je aktivnim, praktičkim i angažiranim pokušajem oblikovanja nove okolišne humanistike. Pritom se, u teorijski heterogenim propitivanjima odnosa prirode i kulture nastoji odmaknuti od antropocentričnih obzora glavne struje ekokritike, odnosno, potrebom revidiranja pojma prirode i radikalnim zaokretom prema neljudskom promijeniti ustaljenu humanocentričnu perspektivu koja je zanemarujući odgovornost prema prirodi proizvela kontekst antropocena.

Zbornik je podijeljen u dva sveska. Prvi svezak ima tri poglavlja: 1. Priroda u filmskim zapisima i popularnoj kulturi, 2. Priroda u vizualnim i izvedbenim umjetnostima i 3. Priroda, društvo i jezik. U tom svesku okupljene su rasprave znanstvenika, umjetnika i aktivista koji na teorijskoj i praktičnoj razini promišljaju prirodu i ekološke probleme, osobito klimatske i antropogene promjene okoliša. U trećem su poglavlju ovoga sveska okupljeni interdisciplinarni pristupi koji u većoj mjeri povezuju ekokritiku s društvenim znanostima, a usto propituju specifične probleme u kontekstu lingvistike, ekofeminizma, socijalne ekologije, pedagogije i političke filozofije.

Drugi svezak, u cjelini posvećen književnosti, podijeljen je na nekoliko tematskih cjelina u rasponu od teorijskih promišljanja vezanih uz interpretacije književnih tekstova do odabranih književnoumjetničkih radova – 1. Ekokritički teorijski obzori, 2. Interpretacije proze: spekulativno, distopijsko, ratno, idilično, 3. Ekokritička čitanja prirode u poetskom tekstu, 4. Ekopoezija i 5. Ekoproza. Teorijskim obzorima ekokritike pristupa se izlaganjem metodoloških pozicija u rasponu od ekološkog posthumanizma do posthumanističke ekokritike, od novog materijalizma do materijalne ekokritike i kroz promišljanje utjecaja konstruktivističkih i hibridističkih diskursa na razvoj recentnih ekokritičkih pravaca. Poglavlje posvećeno ekokritičkim čitanjima proze uključuje heterogene teme – kritiku antropocentrizma u spekulativnofiktivnoj romanesknoj trilogiji Luke Bekavca; reprezentaciju prirode u ruskim književnim utopijama i distopijama ranog sovjetskog perioda; razlike u ekotopijskom/distopijskom pristupu prirodi i kulturi u hrvatskim novomilenijskim romanima; fascinaciju kultiviranom prirodom i vrtovima u imaginariju Virginije Woolf te empatiju iskazanu u potresnim prizorima patnje životinja u ratnim putopisima Mable St. Claire Stobart. Najopsežnije poglavlje ovog sveska posvećeno je poeziji, a sažimlje bogatu lirsku i epsku tradiciju govorenja i pisanja o prirodi u širokom povijesnom i generičkom rasponu, od usmenih tekstova do suvremenih autorskih poetika kojima je zaokupljena većina studija. Poglavlje otvara studija ekokritičkih implikacija Brechtove pjesme „Rođenima poslije nas“, slijede promišljanja o ekostihovima Margaret Atwood, biofilije u pjesništvu Miroslava Feldmana, ekokritički pristup prostoru u pjesmama Andriane Škunce. Nekoliko je studija posvećeno ekokritičkom čitanju slovenske književnosti – lirskim pjesmama Antuna Kobolta, Jožeta Krajnca i Srečka Kosovela. Slovenska je književnost uključena i u poredbenu analizu promišljanja o životinjama kao etičkim subjektima u opusu pjesnika Jure Detele i Miklavža Komelja i u prozi Johna Maxwella Coetzeeja. Usto, poredbenim je čitanjem zaokupljena i studija ekofenomenologije Kamovljeve lirike i lirike grčkog pjesnika Angelosa Sikelianosa.

U pretposljednjoj cjelini Ekoproza zastupljeni su odabrani književni i umjetnički tekstovi koji problematiziraju prirodu. Ova heterogena skupina tekstova obuhvaća kratke priče, memoarske zapise, osvrte, basne i tekstualnu podlogu za slikovnicu, no zajednički im je pogled na prirodu koji napušta antropomorfizirane predodžbe i okreće se drugim bićima i prirodi u cjelini. Završna je riječ pripala pjesnicima u poglavlju Ekopoezija s mozaikom suvremenih pjesnikinja i pjesnika iz Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Rumunjske i Bugarske.

Dva sveska zbornika sadrže u cjelini 69 radova koje je napisalo 65 autorica i autora iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Kine, Mađarske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Turske i Ujedinjenog Kraljevstva. S obzirom na širok raspon tema i problemskih pristupa zbornik će biti podjednako zanimljiv i studentima i nastavnicima komparativne književnosti i svih filoloških smjerova (anglistike, kroatistike, germanistike, rusistike, slovenistike), kao i studentima etnologije i antropologije, filozofije, sociologije, interdisciplinarnih umjetničkih znanosti i umjetničkih akademija.

 

Urednici zbornika su Goran Đurđević, Miranda Levanat-Peričić i Suzana Marjanić